css 带小数点的数值在不同浏览器下的表现

padding: 12px 24.8px

1.在chrome盒模型里看到是带小数点的数值
1

 

 

 

 

2.在火狐下小数点的数值直接变成整数的数值,看下24.8px改成24px的效果,其实在火狐的盒模型里24.1px与24.2px的值是一样的,但是在页面上小数点后的值的不同还是有影响的24.2px会比24.1px宽点,
这和在chrome里的表现一样,因此火狐下小数点的数值和chrome是一样,只不过火狐的盒模型里没有体现出来。

4

 

 

 

 

 

24.8px

 

3

 

 

 

 

 

24px

 

2

 

 

 

 

 

24.1px

 

2

 

 

 

 

 

24.2px

You may also like...

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注